Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2018

2495 a3e4
Reposted frombuddhablink buddhablink viaverdantforce verdantforce
popatrzmiwdusze
Reposted frommayamar mayamar viawszystkodupa wszystkodupa
popatrzmiwdusze
1300 5bde
Reposted fromGIFer GIFer viasilence89 silence89
popatrzmiwdusze
Każdy czasami traci z oczu siebie samego.
— Haruki Murakami

March 29 2018

popatrzmiwdusze
Miała w głowie zupełny chaos. Tak jakby ktoś wziął jej czaszkę w dłonie i bardzo mocno nią potrząsnął, powodując krwawy karambol myśli i przeczuć.
— Jakub Żulczyk "Światynia"
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar
popatrzmiwdusze
"You got dirt on my clothes!"
Reposted fromwaka waka viaogharipour ogharipour
popatrzmiwdusze
Reposted fromgruetze gruetze viaogharipour ogharipour
popatrzmiwdusze
1997 4a98
Reposted fromFinrod Finrod viaogharipour ogharipour
popatrzmiwdusze
5211 9904
Reposted fromkrzysk krzysk vianoisetales noisetales
popatrzmiwdusze
9935 017a
Reposted fromgreensky greensky vianoisetales noisetales
popatrzmiwdusze
6475 e191
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly vianoisetales noisetales
popatrzmiwdusze
6463 a675
Reposted fromEmofacegirl Emofacegirl viaogharipour ogharipour
popatrzmiwdusze
popatrzmiwdusze
4949 36e5 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaogharipour ogharipour
popatrzmiwdusze
7886 832f
Reposted fromphilipp philipp viaogharipour ogharipour
popatrzmiwdusze
0972 380f
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaogharipour ogharipour
popatrzmiwdusze
Reposted fromgruetze gruetze viaogharipour ogharipour
popatrzmiwdusze
1648 ae0b 500
Reposted fromviperssj3 viperssj3 viaogharipour ogharipour
popatrzmiwdusze
Reposted fromteijakool teijakool viaogharipour ogharipour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl