Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2019

popatrzmiwdusze
popatrzmiwdusze
Reposted fromHeadbanger Headbanger
popatrzmiwdusze
3759 a056 500
Reposted fromHeadbanger Headbanger
popatrzmiwdusze
1181 07ec
popatrzmiwdusze
Reposted fromHeadbanger Headbanger
popatrzmiwdusze
Reposted fromHeadbanger Headbanger
popatrzmiwdusze
Reposted fromHeadbanger Headbanger
Nie ma się co okłamywać. Wielu odeszło, wielu jeszcze odejdzie.

November 06 2018

popatrzmiwdusze
fajnie jest mieć kogoś, komu mówi się dobranoc. 
popatrzmiwdusze
popatrzmiwdusze
we mnie
problem jest na pewno we mnie
nie doszukuj się go w sobie
w tobie wszystko jest ok....
— król Podsiadło
popatrzmiwdusze
popatrzmiwdusze

bardzo krótka historia o umieraniu

nie można się narzucać, a ludzie lubią odrzucać. właśnie tak umierają znajomości. 

November 02 2018

9413 cf6b 500
popatrzmiwdusze

November 01 2018

popatrzmiwdusze
4975 578c
popatrzmiwdusze

October 30 2018

popatrzmiwdusze
- Wiesz co się dzieje z ludźmi którzy zamykają się w sobie ?
- Wyciszają się.. ? 
- Nie, psują, wyniszczają. 
— Francuski Pocałunek
Reposted fromcytaty cytaty viadancingwithaghost dancingwithaghost
popatrzmiwdusze
4288 46ba 500
Reposted fromoll oll viadancingwithaghost dancingwithaghost
popatrzmiwdusze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl