Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2020

popatrzmiwdusze
7065 beb8 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz

January 15 2020

popatrzmiwdusze
8162 2bdc 500
Reposted fromfungi fungi viapiehus piehus
popatrzmiwdusze
5186 5cb1 500
Reposted fromoffcourse offcourse viapiehus piehus

January 14 2020

popatrzmiwdusze
9099 7b12 500
Reposted frompiehus piehus
popatrzmiwdusze
5550 b3b2 500
Reposted frompiehus piehus
popatrzmiwdusze
4017 eb42
popatrzmiwdusze
1331 9158 500
Reposted fromnutt nutt viapiehus piehus
popatrzmiwdusze
0829 b889 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viapiehus piehus
popatrzmiwdusze
Kiedy mężczyźni się zakochują, stają się najbardziej bezradnymi istotami na świecie.
— Carina Bartsch
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
popatrzmiwdusze
8260 ad0c 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus
popatrzmiwdusze
9881 66ad 500
Reposted frompiehus piehus
popatrzmiwdusze
8894 9435 500
Reposted frompiehus piehus viaapatyczna apatyczna
popatrzmiwdusze
popatrzmiwdusze
5520 11f0
Reposted fromolbaria olbaria viaapatyczna apatyczna
popatrzmiwdusze
2664 a852 500
Reposted fromhrafn hrafn viaapatyczna apatyczna

January 13 2020

popatrzmiwdusze
5560 0257 500
Reposted frompiehus piehus viaNoCinderella NoCinderella
popatrzmiwdusze
W pewnym wieku, kiedy się człowiek obejrzy za siebie, to naprawdę nie widzi wiele i musi się zastanowić, co niby zrobił w życiu takiego, żeby usprawiedliwić to, że żyje?
— Małgorzata Musierowicz – Kalamburka
Reposted fromnyaako nyaako viaNoCinderella NoCinderella
popatrzmiwdusze
3455 e65d

January 11 2020

popatrzmiwdusze
Jeżeli można było zrobić penicylinę ze spleśniałego chleba, z pewnością da się coś z Ciebie zrobić.
— Muhammad Ali
Reposted fromapatyczna apatyczna viapapina papina
popatrzmiwdusze
4669 35bd
true.
Reposted frompapina papina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl